Registrace
Hlavní strana Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

ADOBY s.r.o.

Obchodní podmínky

pro uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu

 

Článek 1.

Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu provozovaného na webových stránkách www.adoby.cz a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupující odsouhlasením těchto obchodních podmínek stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Článek 2.

Definice pojmů

 „Internetový obchod“ – server na adrese www.adoby.cz, prostřednictvím něhož je uskutečňován prodej Zboží pouze registrovaným Podnikatelům; provozovatelem Internetového obchodu je Prodávající;

„Prodávající“ – společnost Adoby s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, Lípová 1128, PSČ 737 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložka 36600,  IČ: 28645588, DIČ: CZ28645588;

„Kupující“ – Podnikatel se zřízeným Účtem v Internetovém obchodu, který prostřednictvím Internetového obchodu uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodávka Zboží;

„Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je povazována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého podnikání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

„Účet“ – individuální účet Kupujícího, který mu umožňuje uzavírat Kupní smlouvy v Internetovém obchodu;

„Registrační formulář“ – elektronický formulář určený k založení Účtu, nacházející se na stránkách Internetového obchodu;

„Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím při jejich podnikatelské činnosti, prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu;

„Zboží“ – movité věci, které jsou nabízené ke koupi v Internetovém obchodu;

„Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy;

„Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je dle Kupní smlouvy úplatou za dodání Předmětu prodeje. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, bez daně z přidané hodnoty (dále „DPH“), v okamžiku uzavření smlouvy. Další složky Kupní ceny tvoří DPH a Náklady dodání;

„Náklady dodání“ – náklady spojené s přepravou Předmětu prodeje do Místa dodání.

 

Článek 3.

Obecné podmínky uzavření Kupní smlouvy

3.1               Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu Předmět prodeje a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.

3.2               Uzavírání Kupních smluv prostřednictvím Internetového obchodu probíhá s využitím elektronických prostředků, umožňujících zpracovávání a uchovávání, jakož i odesílání a přijímání údajů prostřednictvím telekomunikační sítě.

3.3               Pro užívání Internetového obchodu je nezbytné zařízení s přístupem k Internetu a s internetovým prohlížečem.

3.4               Obsah stránek Internetového obchodu je majetkem Prodávajícího a je právně chráněn.

 

Článek 4.

Účet

4.1          Kupní smlouvu může uzavřít pouze registrovaný Kupující, tj. Podnikatel, který si v Internetovém obchodu zřídil Účet.

4.2          Za účelem zřízení Účtu Podnikatel vyplní Registrační formulář, v němž uvede identifikační údaje, a to zejména:

a)       jméno a příjmení, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo název, jedná-li se o právnickou osobu;

b)      e-mailovou adresu;

c)       telefonní číslo;

d)      identifikační číslo;

e)       daňové identifikační číslo;

f)        sídlo právnické osoby nebo místo podnikání fyzické osoby;

g)       korespondenční adresu.

4.3          Kupující nese odpovědnost za pravdivost všech jím uváděných údajů.

4.4          Před odesláním vyplněného Registračního formuláře je Kupující povinen se seznámit s Obchodními podmínkami Internetového obchodu a tyto přijmout.

4.5               Po provedení registrace obdrží Kupující na jím uvedenou e-mailovou adresu potvrzující zprávu o založení Účtu včetně potvrzení údajů uvedených při registraci. Přihlášení k účtu je možné teprve po jeho aktivaci ze strany Prodávajícího.

4.6               Kupující se přihlašuje ke svému Účtu prostřednictvím hesla, které si zvolil. Heslo je důvěrné a Kupující není oprávněn je zpřístupnit třetím osobám. Doporučuje se zvolení silného hesla, tj. takového, které se skládá z nejméně 8 znaků a obsahuje nejméně jedno velké písmeno a nejméně jednu číslici nebo speciální znak.

4.7                Do 24 hodin od zaslání vyplněného Registračního formuláře bude Prodávající kontaktovat Kupujícího za účelem případného dohodnutí individuálních obchodních podmínek (slevy, termíny splatnosti) a následné aktivace Účtu.

4.8               V souvislosti se sjednáváním individuálních obchodních podmínek může Prodávající od Kupujícího požadovat předložení příslušných dokumentů stvrzujících pravdivost jím zaslaných údajů, jakož i prokazujících věrohodnost Kupujícího (zejména v případech posunutých termínů splatností). V takových případech je předložení požadovaných dokumentů nezbytnou podmínkou pro sjednání individuálních obchodních podmínek mezi Prodávajícím a Kupujícím.

4.9               Zřízení Účtu umožňuje Kupujícímu v Internetovém obchodu zejména:

a)       uzavírat Kupní smlouvy,

b)      vést historii jeho objednávek,

c)       vést evidenci faktur vystavených Prodávajícím.

 

Článek 5.

Uzavírání Kupní smlouvy

5.1               Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky zaslané Kupujícím prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře umístěného v Internetovém obchodu („Košík“). Objednávky je možno zasílat v jazyce českém.

5.2               Veškeré Zboží nabízené na stránkách Internetového obchodu je nové, bez fyzických a právních vad a bylo uvedeno na český trh v souladu s právními předpisy. V případě nedostupnosti Zboží (vyčerpání zásob) Prodávající tuto skutečnost sdělí na internetových stránkách Internetového obchodu u popisu předmětného Zboží. Koupě Zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu je možná pouze v balení obsahujícím určitý počet kusů Zboží uvedený v popisu Zboží.

5.3               Veškeré názvy Zboží jsou užívány za účelem jeho identifikace a mohou být chráněny ochrannými známkami jejich nositelů.

5.4               Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží, o jehož koupi má zájem, a požadované množství a volbu potvrdí kliknutím na příslušný odkaz.  Následně vyplní v elektronickém objednávkovém formuláři údaje, požadované k uzavření Kupní smlouvy, zejména způsob dodání, místo dodání a způsob platby. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i obchodní podmínky, s nimiž je Kupující povinen se seznámit a zvlášť je odsouhlasit zakliknutím příslušného políčka. Pokud Kupující souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním obchodních podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na nabídku „objednat“. V tomto okamžiku je uzavřena Kupní smlouva.

5.5               Kupujícímu bude bezodkladně po uzavření Kupní smlouvy zasláno Prodávajícím na jeho e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky a uzavření Kupní smlouvy.

5.6               Prodávající ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně předem vylučuje možnost Kupujícího přijmout nabídku Zboží v Internetovém obchodu s dodatkem či odchylkou.

 

Článek 6.

Dodání Předmětu prodeje

6.1    Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícím dle Kupní smlouvy.

6.2    Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodaný Předmět prodeje nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady dodání ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Předmět prodeje nepřevzal.

6.3    Doba dodání

6.3.1       Prodávající dodává zboží obvykle ve lhůtě do 48 hodin od uzavření Kupní smlouvy nebo zaplacení Kupní ceny při platbě předem. Přesný termín v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího.

6.3.2       Pokud Kupující zvolil osobní odběr Předmětu prodeje ze skladu Prodávajícího, bude vyzván k odběru Předmětu prodeje. Osobní odběr je Kupující povinen uskutečnit ve lhůtě do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení výzvy.

6.3.3       Prodávající si vyhrazuje právo k prodloužení doby dodání ve zvláštních případech, jakými jsou např. výpadky ve výrobě nebo nedostupnost Zboží po uzavření Kupní smlouvy. V takových případech se Prodávající zavazuje informovat Kupujícího – telefonicky nebo e-mailem, že není schopen dodat Předmět prodeje ve stanovené době. Kupující se rozhodne, zda má být Předmět prodeje dodán v pozdějším termínu anebo zda odstoupí od Kupní smlouvy.

6.3.4       Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout dodání Předmětu prodeje, pokud objednávka Kupujícího neobsahuje potřebné údaje k jejímu řádnému vyřízení.

6.3.5       Prodávající není odpovědný za nedodání Předmětu prodeje, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním Kupujícího (např. uvedením nesprávných údajů).

6.4    Místo dodání

6.4.1       Kupující se povinen označit v objednávkovém formuláři místo dodání. Takto stanovené místo dodání je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Místem dodání může být adresa na území České republiky, případně sklad Prodávajícího, kde je možný osobní odběr Kupujícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do místa dodání a Kupující je povinen v místě dodání Předmět prodeje převzít a jeho převzetí písemně potvrdit. Nejedná-li se o osobní odběr, veškeré Náklady dodání hradí Kupující.

6.4.2       Při převzetí Předmětu prodeje od třetí osoby zajišťující jeho přepravu do místa dodání je Kupující povinen toto prohlédnout za účelem zjištění případného mechanického poškození vzniklého v průběhu přepravy a zkontrolovat, zda dodaný Předmět prodeje je shodný s objednávkou. Kupující svým podpisem stvrdí, že nemá výhrady ke stavu dodaného Předmětu prodeje.

6.4.3       V případě, že před převzetím zásilky Kupující zjistí, že je zásilka poškozená v souvislosti s přepravou, je Kupující povinen odmítnout její převzetí. O tom, že zásilka je poškozená nebo není kompletní, se sepíše protokol, v němž budou popsány vady zásilky, přičemž tento protokol podepíše Kupující a přepravce.

6.5          Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

6.5.1       Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodané zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.

6.5.2       Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

 

Článek 7.

Kupní cena a platební podmínky

7.1          Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu, a to:

a)            v hotovosti při převzetí Předmětu prodeje (osobní odběr nebo dobírka),

b)            bezhotovostní platbou na bankovní účet ve lhůtě uvedené na faktuře, podle podmínek individuálně sjednaných mezi Prodávajícím a Kupujícím,

c)            bezhotovostní platbou na bankovní účet jako platbu předem.

7.2          V případě, že je Kupujícím placena Kupní cena předem, je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši Kupujícím zaplacena. Pokud není Kupní cena zaplacena do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit.

7.3          Pokud je Kupní cena placena při převzetí Předmětu prodeje, je Kupující povinen uhradit Kupní cenu v hotovosti Prodávajícímu nebo třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, může Prodávající nebo třetí osoba zajišťující přepravu Předmětu prodeje odmítnout předat Předmět prodeje Kupujícímu a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

7.4          Dnem zaplacení je den, kdy je platba připsána na bankovní účet Prodávajícího.

7.5          Prodávající může při prodeji Zboží dočasně nabízet veškeré Zboží, nebo jen určité Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. Prodávající dále může nabízet za nižší než běžnou cenu též Zboží jen určitých parametrů či velikosti. Prodávající dodává Zboží na nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží. V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Předmět prodeje není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající povinen tuto skutečnost Kupujícímu oznámit s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Předmětu prodeje za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.

 

 

 

 

Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

8.1          Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.

8.2          Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Předmětu prodeje není možné, neboť Předmět prodeje neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Předmětu prodeje sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Předmět prodeje není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet.

8.3          Není-li dále stanoveno jinak, pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny, po započtení případných pohledávek Prodávajícího, bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě pokud tento účet není v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v oznámení o odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.

8.4          Kupující je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, pokud jej převzal, a to obdobným způsobem, který Kupní smlouva stanoví pro uplatňování reklamace. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu dříve, než je mu Kupujícím vrácen Předmět prodeje.

Článek 9.

Odpovědnost a práva duševního vlastnictví

9.1          Prodávající není odpovědný za škody způsobené tím, že zařízení, pomocí kterého se Kupující připojuje k Internetu, je nezabezpečené a/nebo nechráněné proti virům.

9.2          Prodávající si vyhrazuje právo k dočasnému výpadku ve fungování Internetového obchodu za účelem údržby, aktualizace nebo technického vylepšení vybavení anebo za účelem rozšíření nabídky Internetového obchodu. O tom, že dojde k dočasnému výpadku ve fungování Internetového ochodu, bude Prodávající předem informovat na stránkách Internetového obchodu.

9.3          Stránky Internetového obchodu mohou obsahovat reklamní materiály, bannery nebo odkazy týkající se služeb poskytovaných jinými subjekty. Prodávající neodpovídá za propagační materiály jiných subjektů hostujících na jeho internetových stránkách.

9.4          Majetková autorská práva ke všem grafickým prvkům, jakož i technickým řešením použitým v Internetovém obchodě, přísluší výhradně Prodávajícímu.

9.5          Je zakázáno kopírování, rozmnožování nebo využívání obsahu Internetového obchodu bez předchozího souhlasu Prodávajícího.

 

Článek 10.

Práva z vadného plnění

10.1            Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí, popřípadě v záruční době.

10.2            Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při jeho převzetí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

10.3            V případě, že je způsob užívání Předmětu prodeje stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Předmětu prodeje seznámit.

10.4Za vadu se nepovažuje zejména:

-          opotřebení způsobené obvyklým užíváním,

-          mechanické poškození nebo závada na věci způsobená Kupujícím, a to zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,

-          skutečnost, že věc se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Předmětu prodeje a je ve velikosti, která byla u Předmětu prodeje uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů.

10.5Práva z vadného plnění

10.5.1       Práva při podstatném porušení smlouvy:

a)       Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

·         na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

·         na odstranění vady opravou věci,

·         na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo

·         odstoupit od smlouvy.

b)      Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Projevenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

10.5.2       Práva při nepodstatném porušení smlouvy:

a)       Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

b)      Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní smlouvy nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

c)       Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

10.5.3       Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

10.5.4       Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a)       došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b)      použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

c)       nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)      prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

10.5.5       Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Článek 11.

Záruka

Prodávající poskytuje Kupujícímu na Předmět prodeje záruku v délce 48 měsíců. Záruční doba běží ode dne, kdy Kupující Zboží převezme. O poskytované záruce může Prodávající vystavit záruční list. Prodávající je povinen vystavit záruční list vždy, pokud o to Kupující požádá. V ostatních případech plní funkci záručního listu doklad o zakoupení Předmětu prodeje.

 

Článek 12.

Reklamace

12.1        Kupující uplatňuje reklamaci u Prodávajícího, a to spolu se zasláním Předmětu prodeje na adresu: Adoby s.r.o., (sklad DB Schenker), Suvorova 108, 741 01 Nový Jičín. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy Předmět prodeje došel, popřípadě byl předán Prodávajícímu.

12.2        Před odesláním reklamovaného Předmětu prodeje Prodávajícímu může Kupující zaslat na e-mailovou adresu: obchod@adoby.cz reklamační dotaz s uvedením stručného popisu vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku. Na základě tohoto dotazu bude Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího a pokusí se navrhnout způsob řešení reklamace tak, aby byla vyřízená v co nejkratším termínu, bez nutnosti zasílat Předmět prodeje k posouzení, pokud bude možné reklamaci posoudit na dálku a vzhledem k povaze vady zajistit vyřízení reklamace tímto způsobem.

12.3        Předmět prodeje musí být Prodávajícímu předán čistý se všemi součástmi a příslušenstvím a pokud možno v originálním obalu. V případě, že je Předmět prodeje znečištěn do té míry, že to brání řádnému provedení reklamačního řízení, zejména odbornému posouzení vady, má Prodávající právo převzetí Předmětu prodeje k reklamaci odmítnout, s tím, že Předmět prodeje bude vrácen Prodávajícímu ve stavu, v jakém byl doručen a na náklady Kupujícího.

12.4        Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o zakoupení Předmětu prodeje, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.

12.5        Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Reklamace je vyřizována Prodávající ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění.

 

Článek 13.

Zpracování osobních údajů

13.1        Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.

13.2            Uzavřením Kupní smlouvy vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícími oznámit.

                                                                                                                                            

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

14.1        Tyto obchodní podmínky jsou dostupné na internetových stránkách Internetového obchodu v elektronické podobě.

14.2        V záležitostech neupravených těmito obchodními podmínkami se právní vztahy řídí právními předpisy platnými na území České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

14.3        Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změny jsou účinné v okamžiku jejich zveřejnění.

14.4        Veškeré spory vyplývající z uzavřených Kupních smluv budou strany řešit smírným způsobem. V případě, že nedojde ke smíru, bude o sporech rozhodovat místně příslušný soud podle sídla Prodávajícího.